Phiên bản (version) 1.0 và 05 thiết bị tài trợ đầu tiên

Đây là 05 box điều khiển tưới tự động phiên bản 1.0

Irrigation box version 1.0

… và bên trong của box:

ESP8266, DHT111 và relay 1 port

Thiết bị này tài trợ free cho 05 bạn đã đăng ký trong tháng này: Mr. Khanh (GMG), Ms. Ngân (GMG), Mr. Cang (HCMUS), Ms. Kathy (GMFC) và Ms. Hương.

Eco Idea Group