Phiên bản (version) 1.0 và 05 thiết bị tài trợ đầu tiên

Đây là 05 box tưới tự động (irrigation box) phiên bản 1.0

Irrigation box V. 1.0

Và bên trong của box:

Và 05 box này được tài trợ miễn phí (free) cho 5 bạn đăng ký trong tháng 4 này: Mr. Khanh (GMG), Ms. Ngân (GMG), Mr. Cang (HCMUS), Ms Kathy (GMFC) và Ms. Hương.

Eco Idea Group